VERANTWOORDING

Transparantie over de vraag of jouw donatie wel besteed wordt conform de statutaire doelstelling en het beleidsplan van Stichting Ushersyndroom vinden wij heel belangrijk. Op deze pagina vind je de jaarverslagen inclusief jaarrekening, het beleidsplan, de statuten en de klachtprocedure.

BELEID

Sinds de oprichting is Stichting Ushersyndroom van een kleine familiestichting uitgegroeid tot een professionele organisatie waar wij allemaal zeer trots op kunnen zijn. Dankzij de steun en het vertrouwen van donateurs, sponsors en vrijwilligers zet deze stijgende lijn zich voort en breiden de activiteiten van de stichting zich uit. Een dergelijke forse groei vraagt ook om bezinning. Wat kan beter of anders? Welke omvang willen wij uiteindelijk bereiken? Wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we datgene wat is bereikt, bestendigen? In dit beleidsplan staan de activiteiten van de stichting en het beleid voor de komende jaren beschreven.

STATUTEN

De statutaire doelstelling van Stichting Ushersyndroom luidt als volgt:

“Het behartigen van de belangen van mensen met Ushersyndroom en hun sociale omgeving.”

JAARVERSLAG

NEVENFUNCTIES

Onze bestuursleden vervullen geen andere functies dan hun rol als bestuurslid binnen Stichting Ushersyndroom met uitzondering van Ariëlla van Weerd-Ellenkamp. Zij is naast penningmeester van Stichting Ushersyndroom tevens werkzaam als account register en manager bij PWC Nederland.

GEDRAGSCODE

We hebben intern binnen de stichting een aantal regels geformuleerd. Deze zijn terug te lezen in onze Staturen en de reglementen voor onze Raad van Advies, Medisch Adviesraad en de ambassadeurs. We houden ons ook aan de regels vanuit de wet en branche en aan de regels bij samenwerking.

KASCOMMISSIE

Omdat Stichting Ushersyndroom een kleine stichting is, is het niet noodzakelijk om de jaarrekeningen te laten toetsen en ondertekenen door een externe account. Het bestuur heeft wel een kascommissie aangesteld die de jaarrekening voor ons toetst. Die toetsing vindt volgens wettelijke regels plaats voor 1 juli van het eerstvolgende jaar.

De kascommissie bestaat uit:
Rick Brouwer
Hilda van der Veen

HEB JE EEN KLACHT?

Stichting Ushersyndroom koestert haar relatie met partners, donateurs, fondsen en patiënten.
Mocht je echter een klacht hebben dan horen we dit graag. Stuur dan een mail naar info@ushersyndroom.nl

VERTROUWENSPERSOON

Loop je ergens tegenaan bij de stichting of is er een conflict dan kun je terecht bij Liesbeth Geerits. Zij is de vertrouwenspersoon van Stichting Ushersyndroom. Mocht je met iets zitten, schroom dan niet om te bellen of te mailen.