VERANTWOORDING

Transparantie over de vraag of jouw donatie wel besteed wordt conform de statutaire doelstelling en het beleidsplan van Stichting Ushersyndroom vinden wij heel belangrijk. Op deze pagina vind je de jaarverslagen inclusief jaarrekening, het beleidsplan, de statuten en de klachtprocedure.

BELEID

Sinds de oprichting is Stichting Ushersyndroom van een kleine familiestichting uitgegroeid tot een professionele organisatie waar wij allemaal zeer trots op kunnen zijn. Dankzij de steun en het vertrouwen van donateurs, sponsors en vrijwilligers zet deze stijgende lijn zich voort en breiden de activiteiten van de stichting zich uit. Een dergelijke forse groei vraagt ook om bezinning. Wat kan beter of anders? Welke omvang willen wij uiteindelijk bereiken? Wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we datgene wat is bereikt, bestendigen? In dit beleidsplan staan de activiteiten van de stichting en het beleid voor de komende jaren beschreven.

STATUTEN

De statutaire doelstelling van Stichting Ushersyndroom luidt als volgt:

“Het behartigen van de belangen van mensen met Ushersyndroom en hun sociale omgeving.”

VERTROUWENSPERSOON

Loop je ergens tegenaan bij de stichting of is er een conflict dan kun je terecht bij Liesbeth Geerits. Zij is de vertrouwenspersoon van Stichting Ushersyndroom. Mocht je met iets zitten, schroom dan niet om te bellen of te mailen. 

JAARVERSLAG

NEVENFUNCTIES

Onze bestuursleden vervullen ook andere functies dan hun rol als bestuurslid binnen Stichting Ushersyndroom.

Rick Brouwer:  is tevens bestuurslid bij Stichting Running Blind in Rotterdam en Coördinator bij Uniek Sporten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam).

Johan Driessen: is strategisch omgevingsmanager en beleidsadviseur bronnen bij drinkwaterbedrijf Vitens. In deze functie heeft hij vele interne en externe contacten op strategisch en bestuurlijk niveau. Hij vertegenwoordigt Vitens in wetenschappelijk onderzoeksprogramma’s op het gebied van grondwatertechnologie en duurzame watersystemen.

Diede Heijkoop: is manager Kwaliteit en Ontwikkeling bij Strukton Civiel. Samen met zijn team is  hij verantwoordelijk voor dat Strukton Civiel voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.  Met name Arbo en Milieuwetgeving is hierbij relevant. Ook specifieke eisen vanuit verschillende certifi-ceringen en opdrachtgevers vallen hieronder. Door continu de prestaties van de organisatie te monitoren wordt er samen met de operatie continu gezocht waar er beter en efficiënter gewerkt kan worden.

KASCOMMISSIE

Het bestuur heeft een kascommissie aangesteld die de jaarrekening voor ons toetst. Die toetsing vindt volgens wettelijke regels plaats voor 1 juli van het eerstvolgende jaar.

De kascommissie bestaat uit:
Ron Nagtzaam
Maarten Paling

ANBI FORMULIER

Stichting Ushersyndroom is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Met het formulier geven wij inzicht in de doelstellingen, activiteiten, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en de bestuurssamenstelling. Dit komt de transparantie en verantwoording van onze organisatie binnen de non-profitsector ten goede.

CBF ERKENNINGSPASPOORT

De stichting is door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aangemerkt als een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

HEB JE EEN KLACHT?

Stichting Ushersyndroom koestert haar relatie met partners, donateurs, fondsen en patiënten.
Mocht je echter een klacht hebben dan horen we dit graag. Stuur dan een mail naar info@ushersyndroom.nl

GEDRAGSCODE

We hebben intern binnen de stichting een aantal regels geformuleerd. Deze zijn terug te lezen in onze Staturen en de reglementen voor onze Raad van Advies, Medisch Adviesraad en de ambassadeurs. We houden ons ook aan de regels vanuit de wet en branche en aan de regels bij samenwerking.